HOTĂRÂREA NR.62

Din 23.04.2024

ROMÂNIA                                                                  

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU                                        

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.62

Din 23.04.2024

privind prelungirea contractului de comodat nr.5605/16.04.2021 pentru spațiul situate în clădirea vestiarelor din incinta Stadionului, nr.15A în suprafață de 61,89 mp

Asociației Suntem Părinți, nouă ne pasă!”

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr. 3888 din 28.03.2024 al Serviciului contabilitate  prin care se propune  aprobarea  prelungirii contractului de comodat  nr. 5605 /16.04.2021;

-Cererea nr.2/20.03.2024 a Asociației ’’Suntem părinți, nouă ne pasă!’’ pentru prelungirea contractului de comodat  nr. 5605/16.04.2021, pe o perioadă de 3 ani;

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou 3887 din 28.03.2024 ;

-Avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Jibou;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art. 129 (2)lit c coroborat cu art 129(6)lit a, din OUG nr 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioareÂ;

În temeiul prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă  prelungirea contractului de comodat nr. 5664/2012, având ca obiect utilizarea gratuită a unui spațiu în suprafață de 61,89 mp  proprietate a UAT oraș Jibou,  situat în orașul Jibou str. Stadionului, nr. 15/A pe o perioadă de 3(trei) ani de zile Asociației ’’ Suntem părinți, nouă ne pasă!’’ prin act adițional.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou și Serviciul buget, finațe, contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3 Prezenta se comunică cu :

-Instituția Prefectului județul Sălaj

-Primarul orașului Jibou

-Serviciul buget, finațe, contabilitate, impozite și taxe locale

-Asociația ”Suntem părinți, nouă ne pasă!”

– Publicitate /dosar de ședință 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ

            ȘIGOVAN FLAVIU MIHAI                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                  TEGLAȘ  RODICA