HOTĂRÂREA  nr.61

Din  23.04.2024

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.61

Din  23.04.2024

privind prelungireacontractului de închiriere nr.1679/29.03.2013 (închiriere 6 stâlpi în vederea amplasării cablurilor de telecomunicații) prelungit prin acte adiționale succesive ultimul fiind AA nr. 3/03.04.2023

Consiliul Local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 3882  din  28.03.2024 al Primarului orașului Jibou; 

-Raportul de specilitate al Serviciului Buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale nr. 3883   din 28.03.2024 prelungireacontractului de închiriere nr.1679/29.03.2013 (închiriere 6 stâlpi în vederea amplasării cablurilor de telecomunicații) prelungit prin acte adiționale succesive ultimul fiind AA nr. 3/03.04.2023;

-adresa cu nr. 3481/20.03.2024 a VODAFONE ROMÂNIA SA , reprezentata prin Marius Panescu-Negotiation Manager care solicită prelungirea contractul de închiriere;

-Adresa cu nr. 4320/29.03.2022 prin care VODAFONE ROMÂNIA SA prin Marian Manescu a solicitat modificarea denumirii beneficiarului  din contractul mai sus menționat și semnarea unui act aditional nr.2 la contractul 1679/29.03.2013;

-Intenția UAT oraș Jibou de a introduce toate rețele de telecomunicații în subteran;

-Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Jibou;

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (1), art. 110 alin. (1), art. 129 alin. (1), art. 129 alin. (2) lit. c), art. 129 alin. (6) lit. b), art. 134 alin. (1) și alin. (3) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197-200 și art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr.1679/29.03.2013 (închiriere 6 stâlpi în vederea amplasării cablurilor de telecomunicații) prelungit prin acte adiționale succesive ultimul fiind AA nr. 3/03.04.2023, pe o perioada de 1 an de zile.

 Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul orașului Jibou şi Compartimentul buget finante contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3 Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Art.4   Prezenta se comunică cu:

            -Instituția Prefectului-județul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

            -Serviciul Buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

            -VODAFONE ROMÂNIA SA

            -Dosar hotărâri /publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ

            ȘIGOVAN FLAVIU MIHAI                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                  TEGLAȘ  RODICA