HOTĂRÂREA  nr.60

Din 23.04.2024

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.60

Din 23.04.2024

privind stabilirea nivelului valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, amenzilor, prin indexarea cu rata inflației în procent de 10,4 %, începând cu anul fiscal 2025

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul nr.3991/29.03.2024 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate impozite și taxe locale privind modificarea nivelului valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, amenzilor, prin indexarea cu rata inflației în procent de 10,4 %, începând cu anul fiscal 2025;

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr.3990/29.03.2024;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

-Art. 491 alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art.129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul Art.139, alin. (3), lit. c) și Art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                                            

HOTĂRĂȘTE:

Art.1   Se aprobă stabilirea nivelului valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, amenzilor, prin indexarea cu rata inflației în procent de 10,4 %, începând cu anul fiscal 2025 potrivit Anexei, parte integrantă din prezenta.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou și  Serviciul buget, finante contabilitate impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu:

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

-Serviciul Buget, Finanțe Contabilitate Impozite și taxe locale

-Dosar de ședință/Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ

            ȘIGOVAN FLAVIU MIHAI                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                  TEGLAȘ  RODICA