HOTĂRÂREA  nr.58

Din  23.04.2024

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.58

Din  23.04.2024

Privind aprobarea contului de execuție bugetară al

Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța încheiat la 31 decembrie 2023

Consiliul Local al Oraşului Jibou:

Având în vedere:

-Raportul nr. 2004/16.04.2024 al Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța;

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Jibou nr. 2003/16.04.2024;

-Avizul favorabil  al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În baza prevederilor art.57 pct.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederillor Art.129 alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.a, art. 139 alin.(1,3) art.196 alin. (1) lit.a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară al Spitalul Orășenesc Jibou ”Dr. Traian Herța” încheiat la 31 decembrie 2023, conform Anexei parte integrantă din prezenta.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează Spitalul orășenesc Jibou Dr. Traian Herța.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

-Spitalul Orășenesc Jibou ”Dr. Traian Herța”

-Serviciul Buget, Finanțe Contabilitate Impozite și taxe locale

-Dosar de ședință/Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ

            ȘIGOVAN FLAVIU MIHAI                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                  TEGLAȘ  RODICA