HOTĂRÂREA nr.57 Din  23.04.2024

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.57

Din  23.04.2024

Privind  aprobarea contului de executie bugetară al UAT Oraș Jibou

 încheiat la 31 martie 2024

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul nr. 4967/15.04.2024 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate impozite și taxe locale;

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Jibou nr.4966 /15.04.2024;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În baza prevederilor art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederillor art.129 alin.(2) lit. b, alin.(4) lit.a, art.139 (1,3) art.196 (1) lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetarăal UAT Oraș Jibou, încheiat la 31 martie 2024, conform Anexei parte integrană din prezenta.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou și Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

-Serviciul Buget, Finanțe Contabilitate Impozite și taxe locale

-Trezoria Jibou

-Dosar de ședință/Publicitate

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ

      ȘIGOVAN FLAVIU MIHAI                                 SECRETAR GENERAL

                                                                                           TEGLAȘ  RODICA