HOTĂRÂREA nr.55 Din 22.03.2024

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.55

Din 22.03.2024

privind aprobarea documentatiei de urbanism ”Plan urbanistic de detaliu și documentatie tehnică pentru construirea a 7 imobile de locuinte colective sau mixte(spații complementare la parter și locuire la etaj), în 7 etape, post de transformare, amenajări exterioare, realizări drum de acces, împrejmuire teren, racorduri și bransamente la utilitati, operațiuni notariale, organizare de șantier” , pe terenul – proprietate a SC VALERIA INVEST SRL înscris în CF nr.55143 Jibou nr. Cad. 55143 în suprafață de 9900 mp, situat în intravilanul orașului Jibou, pe strada Gheorghe Doja, nr. FN

Consiliul local  al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. 3548 din 21.03.2024 al compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat;

-Referatul de aprobare nr.  3547 din 21.03.2024 al Primarului orașului Jibou;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

-Certificatul de urbanism nr.19 din 06.03.2023, precum și avizele de specialitate solicitate prin certificatul de urbanism ce au fost emise de instituțiile/organismele avizatoare;

-Raportul informarii si consultarii publicului nr.3143/1303.2024 redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr.2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale Și Turismului,pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.23/27.03.2012 prin care s-a aprobat Regulamentul Local de Implicare a Publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip PUD;
-PUD a fost inițiat de societatea comercială SC VALERIA INVEST S.R.L, iar proiectantul este S.C FORMATEKTURA S.R.L. Specialist cu drept de semnătură RUR:Ar. Alexandru-Ivan I.Greceniuc.

-HCL nr. 68/26.05.2020 privind  Actualizarea Planului Urbanistic General ORAȘ JIBOU și Regulamentului Local de Urbanism;

Potrivit prevederilor legale:

-Legea nr.50/1991 Privind Autorizarea executarea lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinul nr.233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

-Legea nr. 52/2003 privind  transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prev.art. 129, alin.1, alin.2, lit.a) și alin. 3, lit. c), din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  prevederilor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                                             

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism ”Plan urbanistic de detaliu și documentația tehnică pentru construirea a 7 imobile de locuințe colective sau mixte (spații complementare la parter și locuire la etaj), în 7 etape, post de transformare, amenajări exterioare, realizări drum de acces, împrejmuire teren, racorduri și bransamente la utilități, operațiuni notariale, organizare de șantier”, pe terenul – proprietate a SC VALERIA INVEST SRL înscris în CF nr.55143 Jibou nr. Cad. 55143 în suprafață de 9900 mp, situat în intravilanul orașului Jibou, pe strada Gheorghe Doja, nr. FN, conform anexei parte integrantă din prezenta.

Art.2 Perioada devalabilitate a Planului urbanistic de detaliu este de 36 de luni de la data adoptării hotărârii sau până la aprobarea unui nou  Plan Urbanistic General cu alte prevederi, ori până la aprobarea unui documentații de urbanism de rang superior care prevede reglementări urbanistice modificatoare.

Art.3 Investițiile din zona reglementată se vor autoriza și realiza cu respectarea prevederilor cuprinse în Planul Urbanistic de Detaliu aprobat prin hotărârea consiliului local și în conformitate cu condițiile/restricțiile impuse prin Avizele emise de organele de specialitate și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4 Toate lucrările cuprinse în Planul Urbanistic de Detaliu vor fi realizate și suportate de către beneficiarul investiției.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou și  compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat.

Art.6 Prezenta se comunică  cu:

            -Instituția Prefectului  Județul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

            -Comp. Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat

            -Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

            -SC VALERIA INVEST S.R.L

            -Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ

              FOLTIȘ FELICIAN RADU                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                      TEGLAȘ RODICA