HOTĂRÂREA nr.54 Din 22.03.2024

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL  JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA nr.54

Din 22.03.2024

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  aprilie  2024

            Consiliul Local al oraşului Jibou,

            Având în vedere HCL nr. 131/25.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

            Văzând prevederile art. 123 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. art. 139 alin. (1,3), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 În luna  aprilie 2024  şedinţele Consiliului local al Orașului Jibou vor fi conduse de către domnul consilier Șigovan Flaviu Mihai în calitate de preşedinte de şedinţă.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul orașului Jibou şi doamna secretar general.

Art.3 Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

Art.4   Prezenta se comunică cu:

           -Instituția Prefectului – județul Sălaj

-Persoana menționată la articolul 1

            -Primarul Orașului Jibou

            -Dosar hotărâri /publicitate

           -Publicitate/mass media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ

              FOLTIȘ FELICIAN RADU                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                      TEGLAȘ RODICA