HOTĂRÂREA  nr.51 Din  22.03.2024

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.51

Din  22.03.2024

privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin  domeniului public al orașului Jibou cu  elementele ce fac parte din infrastructura de alimentare cu apă și canalizare,realizate pe raza UAT Jibou și predarea acestor bunuri de protocol de către  ,,Asociația Regională pentru dezvoltarea infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș Tisa”, în scopul delegării serviciului de alimentare cu apa și canalizare către Compania de apă Somes S.A. Zalau ”

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere

-Raportul de specialitate nr. 3410  din  19.03.2024 al Biroului Urbanism, Amenajarea teritorilului, administrarea domeniului public și privat;

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 3409  din  19.03.2024;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;

-Adresa nr. 3073/12.03.2024 prin care Compania de Apă Someș S.A.-Sucursala Zalău ne transmite lista branșamentelor/racordurilor de canal executate din fonduri proprii de către populatie și agentii economici, pe domeniul public al UAT Jibou, în perioada 01.01-31.12/2023;

-Art.25 alin.3 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată și actualizată;

-Art.21 din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129, alin.1, alin.2 lit.c), alin. 2, lit.d), alin.14,  art.139 (1,3)  196, alin.1, lit.a) Art. 286 alin.1 și alin.4 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă „Completarea inventarului bunurilor care aparțin  domeniului public al orașului Jibou cu branșamentele/racordurile de canal executate din fonduri proprii de către populatie și agentii economici, pe domeniul public al UAT Jibou, în perioada 01.01.2023-31.12.2023, conform anexelor 1 și 2, parte integrantă din prezenta și predarea bunurilor către Asociația Regională pentru dezvoltarea infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș Tisa, în scopul delegării serviciului de alimentare cu apă și canalizare către Compania de apa Someș S.A. Zalau.

Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către primarul orașului prin grija Comp. urbanism, amenajarea teritoriului,administrarea domeniului public și privat.

Art.3  Prezenta se comunică cu:

– Instituția Prefectului –Județul Sălaj

– Primarul orașului Jibou

– Comp. urbanism, amenajarea teritoriului,administrarea domeniului public și privat

– Serviciul buget,finanțe,contabilitate,impozite și taxe locale

– Compania de apă Someș S.A.

– Dosar de ședință/publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ

              FOLTIȘ FELICIAN RADU                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                     TEGLAȘ RODICA