HOTĂRÂREA nr.50

Din 22.03.2024

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.50

Din 22.03.2024

privind alocarea de sume pentru proiectul “Sportul – terapie socială”

ediția a III-a –”UN ZÂMBET UN COPIL”

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul nr. 3360  din  19.03.2024 al Serviciului buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale alocarea de sume pentru proiectul “Sportul – terapie socială” ediția a III-a – ”UN ZÂMBET UN COPIL”;

-Referatul de aprobare al primarului orașului nr. 3359  din  19.03.2024;   

-Proiectul cu caracter multianual cu titlul “Sportul – terapie socială”;

Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  prevederillor art. 129(1) (2) lit.d, art. 129(7) lit.f  129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  art.197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 5000 lei în vederea achiziționării de materiale necesare, respectiv medalii, premii pentru tombolă, apă, tricouri, confecționare diplome și alte materiale necesare desfășurării evenimentului “Sportul – terapie socială” ediția a III-a – ”UN ZÂMBET UN COPIL”.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou și Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3  Prezenta se comunică cu:

-Instituţia Prefectului- judeţul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

            -Serviciului buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

            -Dosar de ședință/ Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ

              FOLTIȘ FELICIAN RADU                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                      TEGLAȘ RODICA