HOTĂRÂREA nr.49

Din  22.03.2024

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.49

Din  22.03.2024

privind alocarea de sume necesare pentru desfasurarea concertului de pricesne

Consiliul Local al Oraşului Jibou,     

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 3312 /18.03.2024  al primarului orașului Jibou;

-Raportul nr. 3313 /18.03.2024 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite și taxe locale;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și  completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1   Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei pentru organizarea concertului de pricesne, care se va desfășura în Postul Paștelui 2024 la Catedrala Sfântul Prooroc Daniel și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează Serviciul buget, finanțe contabilitate.

Art.3   Prezenta se comunică cu:

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

            -Serviciul buget, finanţe, contabilitate, impozite și taxe locale

            -Dosar hotărâri/Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ

              FOLTIȘ FELICIAN RADU                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                      TEGLAȘ RODICA