HOTĂRÂREA nr.47

Din 15.03 2024

ROMÂNIA

JUDETUL SĂLAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.47

Din 15.03 2024

privind actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții:

„REABILITARE ȘI RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ CLĂDIREA ȘCOLII – SAT RONA, ORAȘUL JIBOU”

 Consiliul local al orasului Jibou,

 Având în vedere:

-Referatul de aprobare  nr. 3210/14.03.2024 al primarului orașului Jibou;

-Raportul de specialitate nr. 3211/14.03.2024privind aprobarea indicatorilor tehnico economici;

-HCL nr. 4/10.01.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ CLADIREA ȘCOLII -SAT RONA, ORASUL JIBOU”;

-Necesitatea actualizarii devizului general al investitiei, deoarece au trecut mai mult de 12 luni de la intocmirea acestuia;

-Art. 44-46  din Legea nr.273/2006  privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-HG 907/2016 privind etapele  de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico -economice aferente obiectivelor/proiectelor  de investiții finanțate din fonduri publice;

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit.b, coroborat cu art.129 (4) lit.d), art.139 (1,3), art. 196 (1) lit.a)  din OUG nr 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobăactualizarea  indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ CLADIREA ȘCOLII – SAT RONA, ORAȘUL JIBOU”, conform Anexei parte integranta din prezenta.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  se încredințează primarul orașului Jibou și Comp. Management de proiecte și Achizitii publice.

Art.3 Prezenta  se comunică cu:

–      Institutia Prefectului Județul Sălaj

–      Primarul orașului Jibou

–      Comp.  Managementul proiectelor și Achiziții publice

–      Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

–      Publicitate /dosar de ședință

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ:

 FOLTIȘ FELICIAN RADU                                       SECRETAR GENERAL

      TEGLAȘ RODICA