HOTĂRÂREA NR. 44

Din 07.03.2024

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                        

HOTĂRÂREA NR. 44

Din 07.03.2024

Privind aprobarea modificării HCL nr.73/13.04.2023 privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATELE APARTINATOARE ORASULUI JIBOU: CUCEU, RONA, HUSIA ȘI VAR”

Consiliul Local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 2856/07.03.2024 al Primarului orașului Jibou;

-Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL 73/13.04.2023 privind aprobarea cofinanțării pentru obiectul de investiții „EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN SATELE APARTINATOARE ORASULUI JIBOU: CUCEU, RONA, HUSIA ȘI VAR” ;

-Raportul de specialitate nr. 2858/07.03.2024 al Compartimentului Management de proiecte și achiziții publice;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

Potrivit prevederilor:

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

-Art. 9 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin OMDLPA nr. 1333/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 95/2021 privind aprobarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”;

-Ordinul 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de Investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din OUG nr. 95/2021 privind aprobarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”;

Văzând prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 129 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Cererea de finanțare prin Programul National de Investiții “Anghel Saligny” și devizul general estimativ al obiectivului de investiții ” Extindere rețea de canalizare în satele aparținătoare Orașului Jibou: Cuceu, Rona, Husia și Var”, conform Anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Extindere rețea de canalizare în satele aparținătoare Orașului Jibou: Cuceu, Rona, Husia si Var”, în cuantum de 28.826.058,12 lei (inclusiv TVA), din care 25.720.942,85 lei (inclusiv TVA) de la bugetul de stat și 3.105.115,27 lei (inclusiv TVA) de la bugetul local.

Art.3 Se aprobă contribuția de la bugetul local al ORAȘULUI JIBOU a sumei de 3.105.115,27 LEI (inclusiv TVA) reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. (a-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.

Art.4 Restul prevederilor din HCL nr.73/13.04.2023 rămân nemodificate.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza Primarul orașului Jibou și Compartimentul Management de proiecte și achiziții publice.            

Art.6 Prezenta se comunică cu:

            – Instituția Prefectului – județul Sălaj

            – Primarul orașului Jibou

            – Compartimentul Management de proiecte și achiziții publice   

            – Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

            – Publicitate /dosar de ședință  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ

              FOLTIȘ FELICIAN RADU                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                 TEGLAȘ  RODICA