HOTĂRÂREA NR. 43 Din 07.03.2024

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                            

HOTĂRÂREA NR. 43

Din 07.03.2024

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL 72/13/04.2023 pentru investiția „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATELE APARȚINĂTOARE ORAȘULUI JIBOU: CUCEU, RONA, HUSIA ȘI VAR” în urma realizării PTH

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 2852/07.03.2024 al Primarului orașului Jibou;

-Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr.72/13/04.2023 pentru investiția „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATELE APARȚINĂTOARE ORAȘULUI JIBOU: CUCEU, RONA, HUSIA ȘI VAR” în urma realizării PTH;

-Raportul de specialitate nr. 2853/07.03.2024 al Compartimentului Management de proiecte și achiziții publice;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

Potrivit prevederilor:

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul cadru al documentațiilor tehnico–economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

-Art. 9 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin OMDLPA nr. 1333/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 95/2021 privind aprobarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”;

Văzând prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 129 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba ducumentația tehnico-economică faza proiect tehnic pentru obiectivul de investiții ”EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATELE APARȚINĂTOARE ORAȘULUI JIBOU: CUCEU, RONA, HUSIA ȘI VAR”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, întocmită de  SC PROIECT

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiții „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATELE APARȚINĂTOARE ORAȘULUI JIBOU: CUCEU, RONA, HUSIA ȘI VAR”, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATELE APARȚINĂTOARE ORAȘULUI JIBOU: CUCEU, RONA, HUSIA ȘI VAR”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă finanțarea de la bugetul local al ORAȘULUI JIBOU a sumei de 3.105.115,27 LEI (inclusiv TVA) reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d)

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.

Art.5 Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza primarul orașului Jibou și Compartimentul Management de proiecte și achiziții publice

Art.7 Prezenta se comunică cu :

– Instituția Prefectului – județul Sălaj

            – Primarul orașului Jibou

            – Compartimentul Management de proiecte și achiziții publice

            – Serviciul buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale

            – Publicitate/dosar de ședință  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ

            FOLTIȘ FELICIAN RADU                               SECRETAR GENERAL

                                                                                          TEGLAȘ  RODICA