HOTĂRÂREA NR.42 Din 07.03.2024

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                        

HOTĂRÂREA NR.42

Din 07.03.2024

Privind prelungirea prin act adițional a Contractului de închiriere teren în supafață de 1 mp situat pe str. 1Mai, bl.S13, în vederea montării unui panou publicitar

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr.2545/29.02.2024 al Serviciului buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale;

-Referatul de aprobare nr. 2544/29.02.2024 al Primarului orașului Jibou;

-Cererea nr.978/26/02.2024 înregistrată la UAT oraș Jibou cu nr.2362/27.02.2024 a domnului Lucuț Vasile în calitate de administrator a SC Unicarm SRL;

-Avizele favorabile  ale comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului Local;

-HCL nr. 42/18.04.2019 privind aprobarea Regulamentului local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în Orașul Jibou și localitățile aparținătoare completată prin HCL nr.37/27.02.2024;

-Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 129 alin. (6) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1   Se aprobă prelungirea prin act adițional a Contractului de închiriere teren în supafață de 1 mp situat pe str. 1Mai, bl.S13, în vederea montării unui panou publicitar, pe o perioadă de 3 ani.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul orașului Jibou și Serviciul buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu:

-Instituția Prefectului Județul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

            -Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, impozite și taxe locale

            -SC UNICARM SRL

            -Dosar hotărâri/ Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ

            FOLTIȘ FELICIAN RADU                                    SECRETAR GENERAL

                                                                                                TEGLAȘ  RODICA