HOTĂRÂREA  nr. 41

din  07.03.2024

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                                                            

HOTĂRÂREA  nr. 41

din  07.03.2024

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, aprobarea coridorului de expropriere și declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică de interes local a imobilului – teren cu casă de locuit și anexă – situat în UAT Jibou, str. Ronei nr. 21 înscris în CF nr. 55655 teren în suprafață de 1200 cu casă de locuit necesar pentru obiectivul de investiții

”AMENAJARE ACCES CREȘĂ MICĂ ÎN ORAȘUL JIBOU”

Consiliul Local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 2805 înregistrat la data de 06.03.2024 al Primarului Orașului Jibou; 

-Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, aprobarea coridorului de expropriere și declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică de interes local a imobilului – teren cu casă de locuit și anexă – situat în UAT Jibou, str. Ronei nr. 21 înscris în CF nr. 55655 teren în suprafață de 1200 cu casă de locuit necesar pentru obiectivul de investiții ”AMENAJARE ACCES CREȘĂ MICĂ ÎN ORAȘUL JIBOU”;    

-Raportul de specialitate nr. 2806 din 06.03.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare acces creșa mică” la finalizarea documentației tehnico-economice faza studiului de fezabilitate elaborat de Compartimentul Management de proiecte și achiziții publice;

-Raportul de specialitate nr. 2849/06.03.2024 al Compartimentului Cadastru;

-Planul de Situație vizat OCPI, documentație întocmită de către Topograf autorizat ANCPI cu legitimația RO-MM-FF, NR. 0233/2017 Uleniuc Vasile Sergiu;

-HCL nr. 21 din 09.02.2024 privind aprobarea listei de investiții pentru anul 2024;  

-Raportul de evaluare întocmit de către SC ALBEV GLOBAL EPI SRL respectiv de Borz Anca Larisa – Evaluator ANEVAR cu legitimația 10881;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;

Tinand cont de prevederile legale:

-Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, județean și local;

-H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;

-Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare;

-Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

-Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

În temeiul art. 129 alin (4)  lit. d), art. 139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.,G. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”AMENAJARE ACCES CREȘĂ MICĂ ÎN ORAȘUL JIBOU”, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta.

Art.2 Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local al Obiectivului de investiții  “AMENAJARE ACCES CREȘA MICĂ ÎN ORAȘUL JIBOU” conform planului de situație avizat  de OCPI, Anexa nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă declansarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică de interes local a imobilelor teren cu casa de locuit și anexa în suprafață totala de 1200 mp, imobil  care  constituie coridorul de expropriere al obiectivului de Investiții “AMENAJARE ACCES CREȘA MICĂ ÎN ORAȘUL JIBOU”.

Art.4 Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supusă exproprierii care conține  coridorul de expropriere și numele proprietarilor cuprinși în Anexa nr. 3 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă însușirea raportului de evaluare pentru imobilele proprietate privată situate pe coridorul de expropriere în vederea realizarii obiectivului de investitii “AMENAJARE ACCES CREȘA MICĂ ÎN ORAȘUL JIBOU”, întocmit de către SC ALBEV GLOBAL EPI SRL respectiv de Borz Anca Larisa – Evaluator ANEVAR cu legitimatia 10881 pentru imobilul ce urmează a fi expropriat, conform Anexei nr.4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Se aprobă sumele individuale aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local, stabilite în baza raportului de evaluare întocmit de  către SC ALBEV GLOBAL EPI SRL respectiv de Borz Anca Larisa  – Evaluator ANEVAR cu legitimatia 10881 conform  Anexei nr.5, parte integrantă din prezenta.

Art.7 Se aprobă alocarea de la bugetul UAT oraș Jibou  a sumei de 150.100 lei echivalent a 30.200  Euro reprezentând valoarea aferentă despăgubirilor individuale potrivit raportului de evaluare întocmit de SC ALBEV GLOBAL EPI SRL respectiv de Borz Anca Larisa – Evaluator ANEVAR cu legitimația 10881 care se vor vira într-un cont deschis pe numele expropriatorului – Orașul Jibou, la dispoziția proprietarilor de imobile afectați de coridorul de expropriere pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul  “AMENAJARE ACCES CREȘA MICĂ ÎN ORAȘUL JIBOU”.

Art.8 Se aprobă aducerea la cunostinta publică prin afișarea la sediul local și pe siteul Primariei Orașului Jibou a Planului de amplasament și a listei imobilelor ce urmează a fi expropriate pentru  Obiectivul de utilitate Publică de interes local “AMENAJARE ACCES CREȘA MICĂ ÎN ORAȘUL JIBOU”.

Art.9 Intenția de expropriere a imobilelor cuprinse în coridorul de expropriere și lista imobilelor ce vor fi expropriate vor fi notificate prin poștă proprietarilor imobilelor.

Art.10 Se mandatează Primarul Orașului Jibou, sau persoana legal desemnată pentru emiterea Deciziei de expropriere.

Art.11 Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orașului Jibou prin Comp. urbanism, amenajarea teritoriului, administratea domeniului public și privat, Agricol, Cadastru și Management de proiecte și achiziții publice.

Art.12 Prezenta se comunică cu:

-Instituția Prefectului Județul Sălaj

-Primarul orașului Jibou

-Comp. urbanism,amenajarea teritoriului, administratea domeniului public și privat

-Comp.Agricol/ Comp. Cadastru

-Comp. Management de proiecte și achiziții publice

-Serviciul buget, finațe, contabilitate, impozite și taxe locale

-Proprietarii imobilelor /terenuri care urmează a fi expropriate

-Publicitate/dosar de ședință

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ

             FOLTIȘ FELICIAN RADU                                   SECRETAR GENERAL

                                                                                                TEGLAȘ  RODICA

Anexa nr.3

TABEL  PROPRIETARI  SI SUPRAFETE  PROPUSE SPRE EXPROPRIERE

Nr crtNume proprietarNr. Titlu de ProprietateNr.  CFNr. cadastralSuprafata propusa spre expropriere/mp
1BOTESCU ANA FAZECAȘ ANDREI CRISAN ADRIAN CRIȘAN ADRIANA55655556551.200

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ

            FOLTIȘ FELICIAN RADU                                    SECRETAR GENERAL

                                                                                                TEGLAȘ  RODICA

Anexa nr.5

Nr. crtNume proprietarNr. CFNr. cadastralSuprafata / mpPret/mp leiPret/mp euro
1BOTESCU ANA FAZECAȘ ANDREI CRISAN ADRIAN CRIȘAN ADRIANA55655556551200102,7420,7
2BOTESCU ANA FAZECAȘ ANDREI CRISAN ADRIAN CRIȘAN ADRIANA556555565587 mp (casa de locuit si anexa)527,8106,20
   TOTAL150.10030.200

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ

            FOLTIȘ FELICIAN RADU                                    SECRETAR GENERAL

                                                                                                TEGLAȘ  RODICA