HOTĂRÂREA nr. 40

Din 07.03.2024

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                           

HOTĂRÂREA nr. 40

Din 07.03.2024

Privind rectificarea bugetului pe trim. I anul 2024

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. 2772/06.03.2024 al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale;

-Referatul de aprobare  nr. 2771/06.03.2024 al primarului orașului Jibou;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

-Încasarea sumei de 59.13 mii lei ca urmare a recuperarii prejudiciului constatat de catre Curtea de Conturi Salaj, dosar 739/1752/2018, cu SC Ardelean Company Nord Vest SRL;

-Încasarea sumei de 102.135,80 lei pentru proiectul cuprins in Axa prioritară 1: Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti şi implementa proiecte finanțate din FESI şi diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, Obiectiv specific 1.1: Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature, Acțiune 1.1.1: Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI şi specifică pentru beneficiarii POAT, POIM şi POC, inclusiv instruire pentru aceștia şi pentru potențialii beneficiari FESI, Nr. CTRF: 1.1.149/01.11.2021, Cod SMIS: 143479, unde Orasul Jibou este partener;  

Conform art.49, alin 4 din Legea 273/2006 legea privind finantele publice locale;

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  prevederillor prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, art. 139 (1,3) art. 196 (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar al bugetului local în urma încasării sumei de 59.13 mii lei ca urmare a recuperarii prejudiciului constatat de catre Curtea de Conturi Salaj, dosar 739/1752/2018, cu SC Ardelean Company Nord Vest SRL,

pe trim I anul 2024, astfel:

Reduceri mii leiUAT ORAS JIBOUMajorari mii lei
59.1384020303 Strazi 850102 Plati efectuale in anii anteriori si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare70020301 Dezvoltarea sistemului de locuinte 710101Constructii                                                                                        Obiectiv de investitii: Construire bloc de locuințe de serviciu pentru specialști S+P+4E 59.13

Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului local pe trim I anul 2024 prin încasarea sumei de 102.135,80 lei pentru proiectul cuprins in Axa prioritară 1: Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti şi implementa proiecte finanțate din FESI şi diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, Obiectiv specific 1.1: Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature, Acțiune 1.1.1: Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI şi specifică pentru beneficiarii POAT, POIM şi POC, inclusiv instruire pentru aceștia şi pentru potențialii beneficiari FESI, Nr. CTRF: 1.1.149/01.11.2021, Cod SMIS: 143479, unde Orasul Jibou este partener, dupa cum urmează:

                                                                                                                                   mii lei

 Venituri                                                                                                                                102.14

480102  Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                       88.59  

426900 Subv de la bugetul stat catre bug locale necesare  sustinerii

derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile                                        13.55

370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sect de dezvoltare          72.14

370204 Varsaminte din sectiunea de functionare                                                                  -72.14

Cheltuieli                                                                                                                               102.14

51020103 Autoritati executive                                                                                                47.64

100101 Salarii de baza                                                                                                            19.64

100307 Contributia asiguratorie pentru munca                                                                         8.00

710130 Alte active fixe

Obiectiv de investitii: Achizitii programe si licente soft                                                         20.00

540210 Servicii publice comunitare de evidenta a populatiei                                                 20.50   

100101 Salarii de baza                                                                                                             20.00

100117 Indemnizatii de hrana                                                                                                    0.20

100307 Contributia asiguratorie pentru munca                                                                          0.30

67020306 Casa de cultura                                                                                                          1.00

100117 Indemnizatii de hrana                                                                                                    1.00 

68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate                                                                    15.00

100101 Salarii de baza                                                                                                              15.00

84020303 Străzi                                                                                                                        18.00  

100117 Indemnizatii de hrana                                                                                                     8.00 

710130 Alte active fixe                                                                                                             10.00

Obiectiv de investitii: 

-achizitie tahograf                                                                                                                       4.00

-achizitie centrala gaz                                                                                                                 6.00    

Art.3 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orașului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.4 Prezenta se comunică cu :

            -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

            -Primarul Orașului Jibou

-Serviciul Buget, Finanțe Contabilitate Impozite și taxe locale

-Trezoreria Jibou

-Dosar de ședință/Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ

              FOLTIȘ FELICIAN RADU                             SECRETAR GENERAL

                                                                                           TEGLAȘ RODICA