HOTĂRÂREA

nr.52 din 22.03.2024

 STEMAUNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE
HOTĂRÂREAnr.52 din 22.03.2024privind implementarea proiectului “ ACHIZIȚIE COMPLEX DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN  ORAȘUL JIBOU JUDETUL SALAJ”  

                                                                    

Consiliul local al UAT oraș Jibou,

Având în vedere:

-art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

-art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

-art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

-art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

-Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de:

-Referatul de aprobare prezentat de către primarul Ghiurco Dan, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 3484  din  20.03.2024, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 3485  din  20.03.2024, prin care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;

-Prevederile Ghidului Solicitantului aferent Măsurii M4/6B Servicii de bază, incluziune socială și reînnoirea satelor, publicat de Asociația Gal Samus Porolissum;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

Văzând prevederile art. 129 (2)lit. b) coroborat cu art.129 (4) lit. d, art. 139 (1,3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul prevederilor art.196 (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă depunerea proiectului “ACHIZIȚIE COMPLEX DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN  ORAȘUL JIBOU JUDETUL SĂLAJ”, denumit în continuare Proiectul pentru finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Axa Leader, Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului Samus Porolissum, Măsura M4/6B ” INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI REÎNNOIREA SATELOR”.

Art.2 În vederea instrumentării Proiectului “ACHIZIȚIE COMPLEX DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN  ORAȘUL JIBOU JUDETUL SĂLAJ”, Consiliul local confirmă și aprobă următoarele:

  • ACHIZIȚIE COMPLEX DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN  ORAȘUL JIBOU JUDETUL SĂLAJ”;
  • peratorii economici deserviți de Proiect, după caz, precum și caracteristicile tehnico-economice ale investiției sunt cuprinse în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă cuprinderea cheltuielilor aferente Proiectului “ACHIZIȚIE COMPLEX DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN  ORAȘUL JIBOU JUDETUL SĂLAJ”, în bugetul local al orașului Jibou pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării.

Art.4 Toate Cheltuielile aferente Proiectului (eligibile și neeligibile, inclusiv sumele necesare pentru cofinanțarea acestuia) se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării, conform Anexei 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.

Art.6 Sa aprobă desemnarea d-lui Ghiurco Dan ca reprezentant legal al orașului Jibou pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.

Art.7 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul UAT ORAȘ JIBOU Ing. Ghiurco Dan.

Art.8 Prezenta hotărâre se comunică cu:

-Instituția Prefectului județul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

            -Compartimentul management de  proiecte și achiziții publice

            -Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

            -Dosar de ședință/ Publicitate  

Președintele de ședință,? ………………….…………………………Foltiș Felician Radu
Contrasemnează:Secretar general UAT ORAȘ JIBOU? …………………………….………… Teglaș Rodica
L.S.